De « acties » van het project

Het project bestaat uit verschillende onderdelen:

« voorbereiden » : Het eerste jaar van het project wordt voornamelijk gewerkt aan een eerste stand van zaken voor elk grasland. Met dit overzicht kan het projectteam een herstelplan opmaken voor elke plaats, een echt beheersinstrument voor de acties in de loop van het project.

« beschermen » : Om het droge grasland of de kalkrotsen duurzaam te beschermen kan het noodzakelijk blijken, er een natuurreservaat van te maken. Het projectteam zal een beschermingsprogramma uitvoeren dat gericht is op de aankoop van talrijke hectares verlaten terreinen en het sluiten van overeenkomsten met de eigenaars ervan. Het is de bedoeling 50 ha verweerd droog grasland te beschermen, om er met de vereiste herstelmaatregelen en aanpak te beginnen.

« Herstellen » : Het herstel van deze plaatsen is een van de hoofdtaken van het project LIFE Hélianthème. 5 jaar lang zal er een reeks acties ondernomen worden, met als doel het kalkgrasland en rotsgronden een verjongingskuur te geven. Deze acties zullen aangepast worden in functie van de uitgangssituatie: opnieuw bebost milieu (zwarte den,…), milieu dat weer ingenomen wordt door dicht gebladerte en milieu dat overgroeid wordt door massaal voorkomende grassoorten.

« Bestrijding van overwoekerende planten » : Het project zal in het bijzonder gericht zijn op drie uitheemse houtgewassen, de valse acacia, de glanduleuze hemelboom en de horizontale dwergmispel. Wel ja, deze soorten planten zich zo sterk voort (door zaden of wortelscheuten) en ze kiemen zo sterk dat alle getroffen graslanden er gevaar door lopen.

Daarom staan selectieve houtkap, maaien, rooien op het programma voor de ganse duur van het project, zodat de uitbreiding van deze soorten wordt ingedijkt.

« Begrazing uitbouwen » : Een graslandnetwerk herstellen betekent ook opnieuw performante structuren voorzien waar wordt gegrazen zodat dit economisch leefbaar wordt voor de kwekers die partner zijn van het project. Zo worden er twee grote begrazingskernen voorzien in de Montagne St Pierre en in de Midden-Ourthe, om ervoor te zorgen dat de verschillende groepen hersteld grasland worden begrazen. In beide begrazingskernen worden stallen geplaatst waar de grote schapenkudden in de winter terechtkunnen. De

bezgrazingsplaatsen worden omheind, want wisselende begrazing is vandaag helaas niet meer mogelijk…

« Mechanisch en vrijwillig beheer » : Het periodieke beheer van de door LIFE herstelde graslanden gebeurt grotendeels door grazende schapen. Toch moet, om de toestand optimaal te houden voor de groei van graslandsoorten, begrazing gepaard gaan met mechanische interventies zoals het maaien van planten die zijn blijven staan, het rooien van houtgewassen of ook het weghalen van struikgewas. Deze aanpak is niet mogelijk zonder de opmerkelijke bijdrage van vrijwilligers.

Om deze liefhebbers te ondersteunen en te helpen zal LIFE Hélianthème hun het nodige materiaal ter beschikking stellen voor dat beheer: klein gereedschap, kettingzaag, ontginningsmaaier… Er worden hen ook opleidingen en rondetafelgesprekken aangeboden waarop thema’s zoals begrazing van droog grasland, ecologische corridors, opvolging van planten- en diersoorten, bediening van machines aan bod komen… Dit zou de acties efficiënter moeten maken en vooral voor optimale veiligheid moeten zorgen.

« Sensibiliseren » : « Ontdekken om van te houden en om te beschermen »… Door middel van geleide wandelingen, conferenties, vrijwillige opruimdagen of manifestaties helpt het project LIFE Hélianthème het grote publiek heel deze kleine microcosmos van droog grasland en rotsen te ontdekken.

« opvolgen » : Naast het herstellen van grasland en rotsgebied is ook het opzetten van structuren waarmee permanente acties begeleid en gegarandeerd worden een uitdaging voor het project LIFE Hélianthème. Er komt een behoudplan after-LIFE om aan te geven welke middelen er moeten komen om deze uitdaging aan te gaan. Van bij de start van het project wordt hierover nagedacht, met name over het aspect begrazing.

Partenaires